DOVOLENÁ: 5. - 14.7.2024. Objednávky přijaté v tomto termínu budou odeslány v pondělí 15.7.2024.

Formulář o uplatnění práv

Správce osobních údajů (dále jen „správce“)

Zuzana Vojáčková, IČ 87416000, sídlem Jiránkova 2215, 530 02 Pardubice

Identifikace subjektu údajů

Jméno a příjmení: _________________________________________________

Datum narození: _________________________________________________

Adresa: _________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…): _______________________________

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

Právo na přístup ANO ☐ - NE ☐

Přeji si sdělit, zda jsou o mé osobě zpracovávány osobní údaje. ANO ☐ - NE ☐

Přeji si sdělit, jaké osobní údaje jsou o mé osobě zpracovávány. ANO ☐ - NE ☐

Přeji si zaslat kopii zpracovávaných osobních údajů o mé osobě. ANO ☐ - NE ☐

- na následující emailovou adresu: ____________________;

- na jinou adresu: ________________________________________.

Přeji si sdělit jiné informace týkající se osobních údajů o mé osobě (uveďte): ANO ☐ - NE ☐

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(např. účel zpracování, příjemci, kterým byly nebo budou údaje poskytnuty apod.)

Právo na opravu ANO ☐ - NE ☐

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________

Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________

Právo na výmaz ANO ☐ - NE ☐

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________________________ a vymazali je z vašich systémů.

Právo na omezení zpracování ANO ☐ - NE ☐

(popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

__________________________________________________________________________________

Právo na přenositelnost ANO ☐ - NE ☐

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.

Údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: _______________ ANO ☐ - NE ☐

NEBO

Údaje přeneste přímo následujícímu novému správci: ANO ☐ - NE ☐

Jméno správce: ___________________________

Adresa správce: ___________________________

Email správce: ___________________________

Telefon správce: ___________________________

Právo vznést námitku proti zpracování ANO ☐ - NE ☐

Tímto Vznáším námitku proti zpracování mých osobních údajů, která spočívá v následujícím:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.