DOVOLENÁ: 5. - 14.7.2024. Objednávky přijaté v tomto termínu budou odeslány v pondělí 15.7.2024.

Zpracování osobních údajů

Informace pro zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů:

Správce osobních údajů

Jméno: Zuzana Vojáčková
IČO: 87416000
Adresa: Jiránkova 2215, 530 02 Pardubice
E-mail: info@justindesign.cz
Tel: 79 609 562

Právní základ pro zpracování a účel zpracování

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je či se má stát subjekt údajů – za účelem uzavření smluvní dokumentace a jejího následného plnění je nezbytné znát osobní údaje smluvního partnera
 • Právní předpisy – plnění povinností, které plynou z právních předpisů (zejména daňových) – za účelem splnění některých zákonem daných povinností je třeba archivovat některé dokumenty obsahující osobní údaje subjektu údajů
 • Souhlas subjektu údajů – pro účely zasílání informací a obchodních sdělení a poskytnutí služby Ověřeno zákazníky; neposkytnutí souhlasu k zasílání informací a obchodních sdělení není důvodem pro neuzavření kupní smlouvy

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. finanční úřad apod.)
 • Poskytovatelé údržby internetového obchodu
 • Přepravní společnost (za účelem doručení zboží)
 • Heureka Shopping s.r.o. (e-mailová adresa za účelem zaslání hodnotícího dotazníku)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu promlčecí, resp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, v případě poskytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů do doby jeho odvolání, poté s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva subjektu údajů

 • Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům – právo získat informace o tom, zda subjekt zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů – právo žádat opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu.
 • Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů – právo žádat, aby správce vymazal osobní údaje subjektu, které se ho týkají, a to za splnění určitých podmínek; toto právo se však mimo jiné neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce podle práva Unie nebo členského státu vztahuje.
 • Subjekt údajů má právo na omezení zpracování – právo žádat za splnění určitých podmínek omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt právo kdykoli vznést námitku.
 • Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů – možnost subjektu údajů získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dává subjektu údajů možnost kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud takový souhlas správci poskytl.

Pro uplatnění výše uvedených práv můžete využít vzorový formulář dostupný na našich internetových stránkách, není to však Vaší povinností.