Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále jen „Souhlas“)

Správce osobních údajů:

 • Jméno: Zuzana Vojáčková
 • IČO: 87416000
 • Adresa: Jiránkova 2215, 530 02 Pardubice
 • E-mail: info@justindesign.cz
 • Tel: 739 609 562

Tímto prohlašuji, že ve smyslu čl. 7 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, výslovně, svobodně a dobrovolně souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých Ing. Zuzaně Vojáčkové jako správci osobních údajů, kdy se jedná o mé jméno, příjmení a e-mailovou adresu, a to za účelem zasílání informací a obchodních sdělení na mou e-mailovou adresu, a dále za účelem poskytnutí společnosti Heureka Shopping s.r.o. k zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby Ověřeno zákazníky.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů je udělen rovněž pro zpracovatele těchto osobních údajů, kterými jsou: poskytovatelé údržby informačního systému, společnost Heureka Shopping s.r.o.

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti, dokud jej neodvolám.

Jako subjekt údajů mám následující práva, k jejich uplatnění mohu využít vzorový formulář na internetových stránkách správce osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům – právo získat informace o tom, zda správce zpracovává mé osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
 • právo na opravu osobních údajů – právo žádat opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů, které se mě týkají, a to bez zbytečného odkladu;
 • právo na výmaz osobních údajů – právo žádat, aby správce vymazal mé osobní údaje kupujícího, a to za splnění určitých podmínek;
 • právo na omezení zpracování – právo žádat za splnění určitých podmínek omezení zpracování mých osobních údajů;
 • právo podat námitku - proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • právo na přenositelnost údajů – možnost získat osobní údaje, které jsem správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžu následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou;
 • právo podat stížnost přímo správci nebo se se stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě, že budu jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem;
 • právo kdykoli odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů.